Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie

Krzysztof Brzychcy

Kancelaria Komornicza nr III w Gnieźnie, Tumska 3, Gniezno, 62-200 Gniezno

tel. 614259886 / fax. 614259886

Sygnatura: KM 960/13 I INNE, KM 961/13, KM 962/13, KM 963/13, KM 964/13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI – UDZIAŁU 6/48 CZĘŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Krzysztof Brzychcy na podstawie art. 953 i 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-12-2020 roku o godzinie 08:20 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 10, budynek „B” sala nr 49 odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej w udziale do 6/48 części do dłużnika: Jaworski Jerzy, położonej przy Pławnik 4 oraz Osiniec ,62-220 Gniezno, dla której SĄD REJONOWY GNIEZNO V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1G/00064441/4.

Opis nieruchomości:
działka numer 6/23 o pow. 995m2 wykorzystywana w celu mieszkalno-usługowym, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej144,60 m2, budynkiem garażowo gospodarczym o pow. użytkowej 57,40 m2, budynkiem garażowo gospodarczym o pow. użytkowej 42,72 m2, budynkiem garażowym o pow. użytkowej 26,00 m2 oraz działka nr 22 o pow. 0,8500 ha, niezabudowana, użytkowana rolniczo – łąka. Sprzedaży podlega udział 6/48 części.

Suma oszacowania całej nieruchomosci wynosi: 412 300,00 zł

Suma oszacowania udziału 6/48 części wynosi 51 540,00 zł, zaś cena wywołania udziału 6/48 części jest równa 2/3sumy oszacowania i wynosi 34 360,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 154,00 zł. na konto komornika numer 53 9065 0006 0000 0000 1993 0004 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg lub złożyć w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzajcym przetarg. 

Nieruchomość można oglądać w dniu 26-11-2020 roku o gidzinie 10:00

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Krzysztof Brzychcy

Kategorie: Komornik