INFORMACJE DLA WIERZYCIELA

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego 
następuje poprzez złożenie wniosku wierzyciela lub pełnomocnika wierzyciela 
do komornika sądowego.

Dostęp do Informacji

W realizacji swoich ustawowych zadań kancelaria kieruje zapytania bądź korzysta z takich systemów jak min.:

CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

OGNIVO – platforma do poszukiwania oraz do dokonywania zajęć rachunków bankowych

CBDKW – platforma do poszukiwania oraz do dokonywania zajęć nieruchomości

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

MPE – Monitor Postępowania Egzekucyjnego​ (alternatywa systemu Komornik online)

Wniosek egzekucyjny

Właściwość

Właściwość miejscowa Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Krzysztof Brzychcy
(do prowadzenia spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości 
stosuje się odpowiednio) obejmuje: 

Celem postępowania zabezpieczającego jest zapewnienie uprawnionemu ochrony jego praw do momentu prawomocnego zakończenia postępowania przed sądem oraz zabezpieczenie przyszłej egzekucji wierzytelności. Uprawniony posiadając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym lub postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia zaopatrzonym w klauzulę wykonalności może wystąpić z wnioskiem do komornika o wszczęcie przedmiotowego postępowania.

Uprawniony występując z wnioskiem o wszczęcie postępowania w celu wykonania postanowienia o zabezpieczeniu uiszcza opłatę określoną w art. 31 ustawy o kosztach komorniczych (tj. 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu).

Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu odbywa się przy zastosowaniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. 

Zaliczka wpłacana przez wierzyciela jest przeznaczona na wydatki wskazane w art. 7 ustawy o kosztach komorniczych tj.

koszty doręczania korespondencji – (znaczki),
koszty uzyskiwania informacji niezbędnych dla prowadzenia postępowania (np. udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczeń, udostępnienie informacji z Urzędu Skarbowego; informacja z PD CBKW czy dłużnik jest właścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości)
inne wydatki wskazane w art. 7 u.k.k. i nast. w zależności od specyfiki sposobu egzekucji (np. należności biegłych, ogłoszeń w pismach, koszty transportu specjalistycznego, przejazdy).

Należy podkreślić, że zaliczka na wydatki nie stanowi wynagrodzenia komornika.

Zwolnione z ponoszenia kosztów egzekucji są strony wskazane w ustawie np.

– wierzyciele alimentacyjni,

– pracownicy w sprawach ze stosunku pracy. 

Strona, która została zwolniona przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym, także korzysta ze zwolnienia z kosztów komorniczych. W celu skorzystania z takiego zwolnienia należy wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, dołączyć postanowienie z którego wynika zwolnienie.