gniezno2@komornik.pl
✆ (61) 425 98 86

KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W GNIEŹNIE

KRZYSZTOF BRZYCHCY
Kancelaria Komornicza nr III w Gnieźnie

INFORMACJE:

Adres Kancelarii:

ul.Tumska 3, 62-200 Gniezno,Telefon/Fax: (+61) 425-98-86

Numer rachunku Bankowego:

53 9065 0006 0000 0000 1993 0004Bank Spółdzielczy w Gnieźnie

Godziny pracy:

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00
Komornik pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10:00 - 12:00 oraz 14:00 - 16:00

Dostępne Systemy:

PUE-ZUS

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych​

OGNIVO

Platforma do poszukiwania oraz do dokonywania zajęć rachunków bankowych​

EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

EKW

Elektroniczne Księgi Wieczyste - platforma do poszukiwania oraz do dokonywania zajęć nieruchomości

EPUAP

Platforma elektronicznej wymiany informacji z urzędamiAdres EPUAP: /KR_Brzychcy/ezbiegi

MPE

Monitor Postępowania Egzekucyjnego

IKomornik Gniezno

System elektronicznego wyszukiwania nieruchomości

CEPIK 2.0

Elektroniczny Dostęp do Bazy Danych Cepik

O KANCELARII:

Informacje:

Znajdują się Państwo na Stronie Komornika Sądowego Krzysztofa Brzychcy w Gnieźnie na której znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące Kancelarii. Na podstawie oświadczenia wierzyciela o wyborze komornika postępowania egzekucyjne oraz postępowania zabezpieczające prowadzimy na obszarze właściwości miejscowej Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Wyjątek stanowią sprawy o egzekucję z nieruchomości oraz sprawy, do których stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości. W tym przypadku prowadzimy egzekucję z nieruchomości położonych na terenie rewiru komorniczego.

Często zadawane pytania dotyczące pracy komornika:

Art 2.1. ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułach wykonawczych przy zastosowaniu określonych w ustawie środków przymusu.

Podstawowym zadaniem komornika sądowego jest wykonywanie orzeczeń sądu w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułów wykonawczych, opieczętowanych klauzulą wykonalności przy zastosowaniu określonych w ustawie środków przymusu. Komornik dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wymaga złożenia przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji. Wniosek składa się na piśmie lub ustnie do protokołu w kancelarii komornika sądowego.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ORYGINAŁ TYTUŁU WYKONAWCZEGO.
WNIOSEK EGZEKUCYJNY

Tytuł wykonawczy uprawnia do wszczęcia egzekucji. Tytułami egzekucyjnymi są prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenia sądu lub referendarza sądowego. Tytuły wykonawcze, co do zasady, podlegają zaopatrzeniu w sądową klauzulę wykonalności, określającą świadczenie podlegające egzekucji i zakres egzekucji.

Za pośrednictwem PD CBKW (Podsystem do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych) komornik ma możliwość niezwłocznego ustalenia czy dłużnik jest właścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości dysponując numerem PESEL dłużnika. Na podstawie paragrafu 1 pkt 2 Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych opłata za udzielenie informacji wynosi 20,00zł.

W przypadku, gdy wierzyciel nie ma wiedzy o majątku dłużnika, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku  (art. 801 (2) kpc).

Komornik Sądowy ustala majątek dłużnika poprzez:

  • przeprowadzenie czynności terenowych pod adresem zamieszkania/ pobytu dłużnika
  • system OGNIVO (zapytanie o rachunki bankowe dłużnika),
  • CEPIK 2.0 (elektroniczne zapytanie o pojazdy mechaniczne stanowiące własność dłużnika),
  • ZUS PUE (podstawa zgłoszenia do ubezpieczeń),
  • PD CBKW (ustalenie czy dłużnik jest właścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości).
  • IKomornik Gniezno (ustalenie czy dłużnik jest właścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości)