Protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego to stwierdzenie panującego stanu rzeczy. Jest to obiektywny opis rzeczy, zdarzenia bądź faktu (np. przedstawienie stanu nieruchomości, wskazanie położenia danej ruchomości).

Komornik sądowy dokonuje sporządzenia protokołu stanu faktycznego:

  • na zarządzenie sądu lub prokuratora (w trakcie postępowania sądowego), 
  • na wniosek każdego, którego praw ów protokół ma dotyczyć (przed wszczęciem postępowania sądowego)

Kiedy należy dokonać sporządzenia protokołu stanu faktycznego?

Protokół stanu faktycznego należy sporządzić przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie prokuratora lub sądu.

Protokół stanu faktycznego to dokument urzędowy. 

Cel sporządzenia protokołu stanu faktycznego: 

Celem sporządzenia protokołu stanu faktycznego jest wskazanie okoliczności oraz faktów, które są bezwzględnie potrzebne do przeprowadzenia postępowania bez konieczności zabezpieczania dowodów (art. 310 i następne k.p.c.)