ID KANCELARII EPU: 938
Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie: link

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie
przepisów rozdziału 1; działu VIII tytułu VII księgi pierwszej części
pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego.
Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne
postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w
których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga
przeprowadzenia postępowania dowodowego.
Jurysdykcja e-sądu obejmuje całe terytorium Polski bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego.