Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Gniezna Krzysztof Brzychcy mając na względzie zasady szybkości, sprawności i rzetelności prowadzonych postępowań zwraca się do wnioskodawców o doręczenie korespondencji przestrzeganie poniższych zasad.

Postępowania w zakresie doręczenia korespondencji prowadzone są wyłącznie we właściwości miejscowej komornika według miejsca zamieszkania adresata – szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej kancelarii w zakładce WŁAŚCIWOŚĆ.

Po wpływie wniosku o doręczenie korespondencji komornik sądowy nadaje sprawie sygnaturę Kmn oraz wzywa wnioskodawcę do uiszczenia opłaty stałej z podaniem numeru rachunku bankowego i terminem jej uiszczenia. 
Komornik zwraca się o nieuiszczanie opłaty stałej przed złożeniem wniosku. Do wniosku wnioskodawca załącza zobowiązanie sądu wraz z przesyłką podlegającą doręczeniu.

Komornik zawiadamia wnioskodawcę o wynikach prowadzonego postępowania poprzez przesłanie odpisów protokołów z dokonanych czynności. W terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia wnioskodawca może złożyć wniosek o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania adresata wraz z podaniem sygnatury sprawy Kmn oraz danych identyfikacyjnych adresata.  

W razie wątpliwości komornik udziela informacji drogą telefoniczną lub za pośrednictwem e-mail.