Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie

Krzysztof Brzychcy

Kancelaria Komornicza nr III w Gnieźnie, Tumska 3, Gniezno, 62-200 Gniezno

tel. 614259886 / fax. 614259886

Sygnatura: KM 2815/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Krzysztof Brzychcy na podstawie art. 953 i 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2020 o godz. 11:30w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z siedzibą przy Franciszkańska 10 /budynek B, 62-200 Gniezno, pokój 49,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Łyczkowski Grzegorz, położonej przy  ,Niewolno,  62-240 Trzemeszno, dla której SĄD REJONOWY GNIEZNO V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1G/00051108/4.
Opis nieruchomości:
działka nr 41/10 o powierzchni 800 m2 zabudowana usytuowanym w jej części zachodniej budynkiem jednorodzinnym. Obiekt jest w trakcie procesu inwestycyjnego – stan zaawansowania robót budowlano – montażowych określono na 65%. Budynek mieszkalny jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 180m2. Do nieruchomości doprowadzona jest infrastruktura techniczna – sieć elektroenergetyczna, wodna, odprowadzenie ścieków następuje do zbiornika bezodpływowego. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa jednorodzinna mieszkalna. Nieruchomość można oglądać w dniu 24-11-2020 o godzinie 10:00 Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika

Suma oszacowania wynosi 223 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 167 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 330,00 zł. na konto komornika numer 53 9065 0006 0000 0000 1993 0004 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg lub złożyć w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzajcym przetarg. 

Nieruchomość można oglądać w dniu 24-11-2020 o godzinie 10:00

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Krzysztof Brzychcy

Kategorie: Komornik