Zabezpieczenie roszczeń

Zabezpieczenie roszczeń

Postępowanie zabezpieczającezabezpieczenie roszczeń wierzyciela, które nie zostały jeszcze stwierdzone tytułem wykonawczym.

Komornik sądowy dokonuje czynności zabezpieczenia na podstawie postanowienia sądu, w sposób, który jest w tym postanowieniu oraz we wskazanym wniosku o zabezpieczenie.

Wniosek o zabezpieczenie należy złożyć w trakcie trwania sporu sądowego.

Uprawniony po uzyskaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jak i postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia ma możliwość niezwłocznego złożenia wniosku do komornika o wykonanie zabezpieczenia (art. 492 k.p.c.).

Komornik sądowy dokonuje zabezpieczenia roszczeń pieniężnych poprzez:

  • zajęcie ruchomości,
  • wynagrodzenia za pracę,
  • wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego.