Egzekucja świadczeń pieniężnych

Podstawą postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy (tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności).

 • Tytuły egzekucyjne – orzeczenia sądu/referendarza sądowego prawomocne/z rygorem natychmiastowej wykonalności, inne orzeczenia, ugody, akty podlegające egzekucji z mocy prawa, akty notarialne (katalog – art. 777 k.p.c.)
 • Klauzula wykonalności – zezwolenie na przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, nadawane w momencie uprawomocnienia się tytułu egzekucyjnego
 • Komornik jako organ egzekucyjny nie bada zasadności oraz wymagalności świadczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym.

Wszczęcie postępowania: wierzyciel składa do komornika:

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji.
 • Oryginał tytułu wykonawczego.
 • Pełnomocnictwo, w przypadku gdy wierzyciel reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika.

Komornik jest uprawniony do ustalenia majątku dłużnika, z którego może być poprowadzona egzekucja. Wierzyciel we wniosku o wszczęcie egzekucji może złożyć także za wynagrodzeniem zlecenie poszukiwania majątku dłużnika, zgodnie z którym komornik kieruje zapytania do:

 • Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych
 • Urzędu Skarbowego
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Ewidencji Pojazdów (CEPIK)
 • System OGNIVO