INFORMACJE DLA DŁUŻNIKA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Krzysztof Brzychcy Kancelaria Komornicza nr III w Gnieźnie Wpłaty:

Numer rachunku Bankowego:

53 9065 0006 0000 0000 1993 0004
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie

Wpłaty gotówkowe

Wpłat można dokonać także w formie gotówkowej w siedzibie kancelarii w godzinach jej urzędowania.
Przy wpłatach gotówkowych nie są pobierane dodatkowe prowizje ani opłaty

Prowadzenie egzekucji

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego 
następuje poprzez złożenie wniosku wierzyciela lub pełnomocnika wierzyciela 
do komornika sądowego.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego 

następuje poprzez złożenie wniosku wierzyciela lub pełnomocnika wierzyciela 

do komornika sądowego. Wraz z wnioskiem wierzyciel składa tytuł wykonawczy uprawniający komornika do przeprowadzenia egzekucji.

 

Organ egzekucyjny (komornik sądowy) nie jest uprawniony do badania zasadności 

i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym (art. 804 kpc).

Obowiązki dłużnika

  • Spełnienie świadczenia – przy świadczeniach pieniężnych obowiązek polega na zapłacie komornikowi egzekwowanego świadczenia
  • Znoszenie egzekucji sądowej – komornik działając na wniosek wierzyciela ma obowiązek zajęcia składników majątku dłużnika. Utrudnianie bądź uniemożliwienie komornikowi wykonania tego obowiązku zagrożone jest odpowiedzialnością karną
  • Udzielanie komornikowi wyjaśnień – dłużnik ma obowiązek udzielenia Komornikowi wyjaśnień w zakresie informacji mających znaczenie dla postępowania egzekucyjnego
  • Informowania komornika o zmianie miejsca pobytu – dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny

Odpowiedzialność karna

Odpowiedzialnością karną zagrożone jest:

  • usuwanie składników mienia spod egzekucji,
  • ukrywanie składników mienia przed egzekucją,
  • zbywanie składników mienia zajętych albo zagrożonych zajęciem,
  • zniszczenie rzeczy do której kierowana jest egzekucja,
  • rzeczywiste lub pozorne obciążanie mienia zajętego lub zagrożonego zajęciem.