Informacje dotyczące przetwarzania danych przez kancelarię

Informacja dotyczące praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Krzysztofa Brzychcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie

Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Brzychcy Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Kancelaria Komornicza w Gnieźnie ul. Tumska 3, 62-200 Gniezno (dalej „Kancelaria”).

Kontakt:

e- mail: gniezno2@komornik.pl

tel.: (61) 425 98 86

adres: ul. Tumska 3, 62-200 Gniezno

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię. Tj. cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

Cel przetwarzania danych

Kancelaria przetwarza dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego. Zadaniami tymi jest prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie wniosku wierzyciela. Wniosek musi być zaopatrzony tytułem wykonawczym zawierającym klauzulę wykonalności
Do innych czynności komorniczych regulowanych przepisami ustawy należą np. spis inwentarza, protokół stanu faktycznego. Kancelaria przetwarza dane także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji.

Od kogo kancelaria pozyskuje dane?

Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności:
– wierzycieli,
– organów administracji publicznej np. Sąd Rejonowy w Gnieźnie,
– urzędów skarbowych – Urząd Skarbowy w Gnieźnie,
– organów rentowych np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
– banków, w szczególności banków objętych programem OGNIVO, – spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
– organów spółdzielni mieszkaniowych,
– zarządu wspólnot mieszkaniowych,
– innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji.
Informacje te są niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, a także:
– wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia,
– europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań.

Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznie dostępnych.

Kontrahenci Kancelarii

W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelarii:
– szczególne kategorie danych osobowych
– i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych,
a ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.

Przetwarzane Dane

W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych:
– dane osobowe zwykłe,
– szczególne kategorie danych osobowych oraz
– dane dotyczące wyroków skazujących  i czynów zabronionych.
Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.

Przepisy prawa ponadto wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów:
– rachunkowych i podatkowych,
– innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
Np. Sprawozdanie półroczne i roczne z działalności Kancelarii składane do Sądu i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Udostępnianie danych

Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do:
– funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji np. za pośrednictwem Systemu umożliwiającego zdalny wgląd w akta sprawy egzekucyjne. Wgląd udostępniany jest tylko osobom uprawnionym.

Przepisy prawne określają także zasady przetwarzania danych osób, w tym ich wizerunku na potrzeby prowadzonego postępowania i/lub bezpieczeństwa (monitoring)

Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu:
– wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa,
– wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii.

Pliki Cookie

Na podstawie zgody Kancelaria może przetwarzać dane osobowe poprzez:
– zapisywania danych w plikach cookies
– gromadzenia anonimowych danych odwiedzających ze stron www.

Wymagane dane:

Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania:
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do CEPIK (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), – PESEL,
– NIP,
– informacji o stanie majątkowym.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów:
– rachunkowych,
– podatkowych,
– na potrzeby procesu rekrutacji.

W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.
W przypadku w którym w jakikolwiek sposób uniemożliwisz Kancelarii przetwarzanie swoich danych/nie podasz ich, może to skutkować:
– niemożliwością realizacji sprawy przez Kancelarię,
– odmówieniem przez Kancelarię realizacji sprawy.

Jeżeli jesteś:
– Stroną,
– Uczestnikiem postępowania,
– Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe. Informujemy wówczas, że możesz w każdej chwili zażądać:
– dostępu do danych,
– sprostowania danych,
– usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania,
– przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli:
– przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii.
Dłużnik nie może zatem skorzystać z prawa do usunięcia jego danych osobowych z systemu i akt kancelarii.

Skarga

Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę, w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie ją cofnąć.
Konieczne jest wówczas przesyłanie stosownego wniosku za pośrednictwem:
e-mail: gniezno2@komornik.pl,
telefonicznie: (61) 425 98 86
lub pisemnie na adres ul. Tumska 3, 62-200 Gniezno.
stosowny wniosek.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Udostępnianie danych

Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.:
– podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne,
– bankom,
– operatorowi pocztowemu.

Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami np.:
– Prokuraturze,
– Policji,
– innym podmiotom
(Jeżeli jest to konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa)

Przechowywanie danych

Dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania:
– skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań,
– prowadzenia korespondencji,
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym,
– dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

W przypadku spraw niezałatwionych Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków.

Jednocześnie Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów.