Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie

Krzysztof Brzychcy

Kancelaria Komornicza nr III w Gnieźnie, Tumska 3, Gniezno, 62-200 Gniezno

tel. 614259886 / fax. 614259886

Sygnatura: KM 1088/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Krzysztof Brzychcy na podstawie art. 953 i 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2020 o godz. 11:00w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z siedzibą przy Franciszkańska 10 /budynek B, 62-200 Gniezno, pokój 49, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Sawicka Dorota Sawicki Radosław, położonego przy CIENISTE 28A,Dalki, 62-200 Gniezno, dla którego SĄD REJONOWY GNIEZNO V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1G/00059140/6.
Opis nieruchomości:


działka nr 64/42 o powierzchni 0.04,25 ha, zabudowana wolnostojącym, parterowym, podpiwniczonym murowanym, wybudowanym w 2009 roku w technologii tradycyjnej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 97,68 m2, z dachem płaskim dwuspadowym oraz z garażem zlokalizowanym w piwnicy. Nieruchomość wyposażona jest w instalację elektryczną, wodociągową z sieci, kanalizację do bezodpływowego zbiornika na nieczystości, ciepłą wodę z wymiennika ciepłej wody podłączonego do kotła gazowego, ogrzewanie – c.o. z kotła gazowego. Stopień zużycia budynku ustalony metodą liniową wynosi 11% co kwalifikuje go do obiektów w dobrym stanie technicznym. Elementy budynku nie wykazują większego zużycia. Występują nieznaczne uszkodzenia wynikające z użytkowania, szczególnie mechaniczne. Budynek na bieżąco konserwowany.

Suma oszacowania wynosi 276 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 207 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 640,00 zł. na konto komornika numer 53 9065 0006 0000 0000 1993 0004 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg lub złożyć w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzajcym przetarg. 

Nieruchomość można oglądać w dniu 24-11-2020 o godzinie 09:00

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń. Jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Krzysztof Brzychcy

Zdjęcia na: https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/519997

Kategorie: Komornik